Skip to main content

U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, product, proces, software, technology, informatie, know how of idee dat wordt omschreven in dit document het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv of een van haar andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een accountants-, belasting-, juridische, investerings-, consultancy, medisch-, psychologisch- of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financieën, bedrijfsvoering, psychische of medische toestand, dient u een terzake gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel (Fitness for a particular purpose), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv, noch enige van haar partners, medewerkers, vertegenwoordigers, leden of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.

Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze privacy statement gewoon van toepassing. Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv – logos (en iedere combinatie van het voorgaande), productnamen, alle “headers en footers” van pagina’s en iconen zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv of van een van haar activiteiten. Alle andere genoemde productnamen zijn merken van de respectievelijke merkhouders.

Bepaalde links in deze site kunnen leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv geen zeggenschap heeft. Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen