Skip to main content

De volgende 10 artikelen zijn van toepassing op werving & selectie uitgevoerd door 

Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions BV.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten door Kunneman & Vandenbroek Recruitment Solutions bv alsmede alle aan haar gelieerde bedrijven (hierna te noemen: Opdrachtnemer) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, meer specifiek een bemiddelingsovereenkomst, met haar wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

1.2 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • Kandidaat: de natuurlijk persoon die door Opdrachtnemer is geworven en geselecteerd om de vacature bij de Opdrachtgever in te vullen.
  • Bruto Jaarsalaris: het salaris op basis van een volledig jaar en voltijd dienstverband (veertig uur) in het eerste dienstjaar bij Onder dit bruto jaarsalaris wordt mede verstaan een (eventuele) dertiende maand, vakantiegeld, vakantietoeslagen, bonussen/commissieloon (on- target earnings, OTE). Mobiliteitsbudget (auto/reiskostenvergoedingen, verhuisvergoedingen, alle overige bijbehorende primaire en secundaire voorwaarden en voordelen, die aan de Kandidaat door Opdrachtgever worden toegekend. Een door Opdrachtgever te beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan negenduizend euro bruto jaarsalaris. Partijen kunnen afwijkende afspraken maken, welke uitsluitend schriftelijk kunnen worden bevestigd in de separate Recruitment  Overeenkomst.
  • Introductie: de presentatie van de gegevens van de Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Hierbij doet niet ter zake dat Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.
  • Aanstelling: overeenstemming (mondeling of schriftelijk) tussen Kandidaat en Opdrachtgever over een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel verrichten van dienst in de breedste zin des woords voor Opdrachtgever.
  • Overeenkomst: de    bemiddelingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  • Alle in deze algemene voorwaarden alsmede in offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen – waaronder eventueel ook de algemene en bijzonder (levering)voorwaarden van Opdrachtgever – gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.4 Deze algemene voorwaarden worden onder andere beschikbaar gesteld op de website van Opdrachtnemer en worden, voor zover zij niet reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

1.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Opdrachtgever of Kandidaat. De kennisgeving is vorm vrij. Indien Opdrachtgever of Kandidaat niet instemt met de wijziging, hebben zij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

1.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.7 De Overeenkomst wordt niet aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, tenzij partijen dit anders overeenkomen, hetgeen door Opdrachtnemer wordt bevestigd. Indien partijen exclusiviteit overeenkomen en Opdrachtgever in strijd handelt met de overeengekomen exclusiviteit is Opdrachtgever een honorarium verschuldigd gelijk aan het honorarium als genoemd in artikel vier van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen indien deze de hoogte van voor noem de boete overschrijdt.

2.1 De wijze van verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten is vorm De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer, dan wel aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.

2.2 Indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de door hem verstrekte opdracht en/of een nog te vervullen vacature alsnog intrekt, dan wel voor een periode langer dan vier weken ‘on hold’ zet, het functieprofiel fundamenteel wijzigt of de vacature met een bij opdrachtgever reeds in dienst zijnde interne kandidaat invult, is opdrachtgever aan Opdrachtnemer per ingetrokken opdracht c.q. vacature een cancellation fee verschuldigd van een bedrag groot gelijk aan de helft van het minimumhonorarium, als genoemde in artikel vier van deze voorwaarden.

3.1 Indien uit hoofde van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat binnen achttien maanden na de eerste Introductie een overeenkomst tot stand komt waarbij de Aanstelling wordt ingevuld, is de Opdrachtgever verplicht hiervan binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst met de Kandidaat c.q. ondertekening van de (arbeids)overeenkomst door partijen mededeling te doen aan Opdrachtnemer, onder toezending van de voorwaarden van de overeenkomst, zodat Opdrachtnemer het in artikel vier van deze algemene leveringsvoorwaarden verschuldigde honorarium in rekening kan brengen bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierin verzuimt vervalt elk recht op de coulance regeling zoals omschreven in artikel acht van deze algemene leveringsvoorwaarden is omschreven. Voor de invulling van de Aanstelling is het niet van belang dat de invulling (eventueel) afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, dan wel dat de voorgestelde Kandidaat een andere Aanstelling invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.

3.2 Eveneens is sprake van invulling van een Aanstelling, zoals in artikel 1 van deze algemene leveringsvoorwaarden is omschreven, indien de Aanstelling, na invulling van de Aanstelling door de desbetreffende Kandidaat, alsnog komt te vervallen.

3.3 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst met de Kandidaat Opdrachtnemer schriftelijk in kennis stelt van de invulling van de Aanstelling, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd bepaald in artikel 4.2.

3.4 Het is Opdrachtgever tot één jaar na het einde van de Overeenkomst niet toegestaan (ex)werknemers van Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever aan te bieden en/of een aanbod te doen tot het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bij overtreding van dit verbod c.q. hetgeen is bepaald in dit artikel is Opdrachtgever een honorarium verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 35.000,=.

4.1 Bij invulling van de Aanstelling uit hoofde van de Overeenkomst is de Opdrachtgever een honorarium over het Bruto Jaarsalaris, zoals omschreven in artikel een, van de desbetreffende Kandidaat verschuldigd conform de tarieven zoals omschreven in artikel 4.2. Partijen kunnen een afwijkend percentage als honorarium maken, welke uitsluitend schriftelijk kunnen worden bevestigd in de separate Recruitment Overeenkomst.

4.2

Bruto jaarsalaris                                          Honorarium

Tot en met €100.000                                      28%

Vanaf €100.000 (executive search)               30%

4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijsindexeringen door te voeren indien er zich aanzienlijke en onvoorspelbare kostenstijgingen voordoen in de bedrijfsvoering, waaronder maar niet beperkt tot inflatie, grondstoffenprijzen, arbeidskosten en overige inkooptarieven. Opdrachtnemer maakt dit voorafgaand aan een nieuw traject bekend aan Opdrachtgever.

 

5.1 Opdrachtgever is bij invulling van een Aanstelling het in artikel vier van deze algemene leveringsvoorwaarden genoemde honorarium Indien Opdrachtgever voorafgaand aan overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken verbindt Opdrachtgever zicht ertoe om binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van het moment dat Opdrachtgever en Kandidaat overeenstemming hebben aan Opdrachtnemer een inkooporder te verstrekken. Indien Opdrachtgever nalaat binnen voornoemde termijn de inkooporder te verstrekken, staat Opdrachtnemer vrij het honorarium in rekening te brengen zonder een begeleidende inkooporder.

5.2 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk wetboek Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

5.3 Partijen kunnen afwijkende betalingsafspraken maken, welke uitsluitend schriftelijk kunnen worden bevestigd in de separate Recruitment Overeenkomst.

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met (de inhoud van) de factuur.

5.5 Betaling kan slechts geschieden met een wettig betaalmiddel a contant of middels bijschrijving van de girale betaling op het bank- of postgirorekeningnummer van Opdrachtnemer, zoals vermeld op de Betaling aan een ander dan Opdrachtnemer geldt niet als een bevrijdende betaling.

5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals hierboven in artikel 5.2 en/of bevestigd in een opdrachtbevestiging heeft Opdrachtgever (niet langer) recht op de coulanceregeling zoals omschreven in artikel acht van deze algemene voorwaarden.

5.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling is In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar terwijl Opdrachtnemer tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 2%, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

6.1 Vanaf het moment dat Opdrachtgever een aanbod doet aan de door Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat tot invulling van een Aanstelling, handelt hij/zij voor eigen rekening en Opdrachtnemer vraagt geen referenties van de Kandidaat en trekt deze niet na, tenzij Opdrachtgever hierom uitdrukkelijk verzoekt. Opdrachtgever is uiteindelijk zelf verantwoordelijk om zich ervan te vergewissen dat Kandidaat geschikt en integer is en over voldoende capaciteiten beschikt om de Aanstelling te vervullen. Voorts dient Opdrachtgever zelf na te gaan of enige werkvergunning of vergelijkbare vergunning vereist is en zo ja of de Kandidaat hierover beschikt. Tot slot dient Opdrachtgever te onderzoeken of Kandidaat aan de door Opdrachtgever gestelde medische vereisten voldoet. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bovenstaande.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door de Kandidaat.

6.3 Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.

6.4 In geval Opdrachtgever ondanks het geen hierboven in de artikelleden 6.1 – 6.3 is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens Opdrachtnemer meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn.

6.5 Onverminderd het hierboven in artikelen 1 – 6.3 bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsbedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekerd is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Opdrachtnemer gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

6.6 Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsbedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekerd is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Opdrachtnemer gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

6.7 Indien om wat voor reden dan ook door de in artikel 6.5 genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de aan Opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot € 10.000,=.

6.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het disfunctioneren van een in dienst getreden Kandidaat.

6.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het uit diensttreden van een Kandidaat, ook niet in zijn/haar proeftijd.

7.1 De processen en systemen van Opdrachtnemer zijn ingericht conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op Opdrachtgever rust ook een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over Alle informatie (in de ruimste zin des woords) over Kandidaten is strikt vertrouwelijk. Als Opdrachtnemer op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,= per overtreding.

7.2 In geval vertrouwelijke informatie over een Kandidaat door Opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de Kandidaat, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer van 35% van het Bruto Jaarsalaris, inclusief emolumenten, zoals genoemd in artikel 2 van deze voorwaarden, van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever.

8.1 Indien het dienstverband voor een Kandidaat binnen één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst, op initiatief van de Opdrachtgever eindigt, met als reden dat de Kandidaat niet naar behoren functioneert, hetgeen door Opdrachtgever dient te worden onderbouwd met relevante stukken, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de coulanceregeling, een gedeelte van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen, overeenkomend met 20% van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding. Deze coulance regeling geldt niet indien het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat of de reden van beëindiging verwijtbaar is aan Ook geldt deze coulance regeling niet als de Kandidaat overbodig is geworden of de functie is komen te vervallen.

8.2 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer van het in artikellid 8.1 bepaalde schriftelijk op de hoogte binnen vijf kalenderdagen gerekend vanaf de datum van opzegging c.q. indiening van het verzoek tot ontbinding van het dienstverband van Kandidaat bij de Rechtbank, sector kanton, dan wel datum van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder opgave van de oorzaak van het stoppen of niet naar behoren functioneren van de Kandidaat.

8.3 Na ommekomst van de termijn als in artikel 8.2 bepaald, vervalt het recht van Opdrachtgever op de in artikel 1 genoemde coulanceregeling. De bewijslast ter zake van het binnen de gestelde termijn schriftelijk informeren van Opdrachtnemer rust op Opdrachtgever.

8.4 Indien de situatie als in artikellid 1 zich voordoet, geeft dit Opdrachtgever geen recht op opschorting van enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Evenmin komt  Opdrachtgever in dat geval een beroep op verrekening toe.

8.5 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op artikel 1 als het aan Opdrachtnemer toekomende honorarium niet aan haar wordt betaald binnen de gestelde betalingstermijn in artikel 5.2.

9.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.

9.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.

9.3 Afgezien van hetgeen in artikel 9 lid 1 en 2 van deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt Kunneman & vandenbroek Recruitment Solutions bv zich het recht voor om Opdrachtgever (of de Kandidaat) te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- vestigingsplaats van Opdrachtgever (of de Kandidaat).

10.1 Opdrachtgever verklaart door middel van acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden Opdrachtnemer hem/haar een redelijke mogelijkheid en een redelijke termijn heeft geboden van deze algemene leveringsvoorwaarden kennis te nemen.

10.2 Door het uitnodigen van een door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Welke bij een eerste introductie ter hand zullen worden gesteld.

10.3 Indien Opdrachtgever besluit om een door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat geen dienstverband aan te bieden maar op uur basis wenst in te huren of via een deta-vast constructie in te zetten treden de algemene voorwaarden van “Kunneman & Vandenbroek Flexible Solutions bv” in werking. Opdrachtgever verklaard kennis te hebben genomen van die voorwaarden.

 

Alle onderstaande artikelen zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van professionals uitgevoerd voor 

Kunneman & Vandenbroek Flexible Solutions BV.

Voor u liggen de algemene voorwaarden van Kunneman & Vandenbroek Flexible Solutions. Dat is de officiële naam van de onderneming en richt zich op het ter beschikking stellen van Gedetacheerden (hiermee wordt gelijkgesteld: Uitzend-, Oproepkrachten en andere vormen van terbeschikkingstelling) en/of Interim Managers.

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle activiteiten, overeenkomsten, opdrachten en diensten van Kunneman & Vandenbroek Flexible Solutions, hierna FS genoemd.

 

 

2.1.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bruto jaarinkomen: Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken jaarsalaris (berekening op basis van een werkweek van 40 uur), aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld met € 7.500,- bruto jaarsalaris. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht of een andere contractuele relatie: het tarief dat  aan Opdrachtgever zou hebben berekend op basis van 173.33 uur per maand vermenigvuldigd met 12 maanden en de som daarvan vermenigvuldigd met het laatstelijk door FS voorgestelde uurtarief, altijd met een minimum van €150.000,-.
 • Gedetacheerde: Iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met FS tijdelijk werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren binnen de organisatie van Opdrachtgever of een derde.
 • Interim Manager Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met FS tijdelijk werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren binnen de organisatie van Opdrachtgever of een derde.
 • Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door FS wordt voorgedragen om als Gedetacheerde, Interim Manager (en/of namens een Interim Manager) en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten.
 • Opdracht: De overeenkomst tussen FS en Opdrachtgever, waarbij FS zich jegens Opdrachtgever verplicht om: zich in te spannen een Kandidaat te werven en te selecteren voor indiensttreding bij Opdrachtgever dan wel een andere relatie aan te gaan met Opdrachtgever en/of een  Gedetacheerde of een Interim Manager werkzaamheden te laten uitvoeren bij Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever : De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met FS.
 • Flexible Solutions (FS): De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kunneman & Vandenbroek Flexible Solutions BV die is gevestigd te Houten, onderdeel van Job Services Group.

 

2.2.   Toepasselijkheid

2.2.1 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2020.

2.2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met FS (ongeacht of die aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Gedetacheerden en/of Interim Managers aan Opdrachtgevers.

2.2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door FS zijn Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door FS van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door Opdrachtgever. Die afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen FS en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten Opdrachten.

2.25 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en Opdrachten met FS.

 

2.3.    Tot stand komen opdracht

2.3.1 Alle aanbiedingen van FS zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3.3 Mondelinge toezeggingen van FS zijn pas verbindend als die schriftelijk zijn bevestigd.

2.3.4 Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat FS deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat FS feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

2.3.5 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de Opdracht, heeft FS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.3.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan FS worden verstrekt.

2.3.7 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan FS zijn verstrekt, heeft FS het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.3.8 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan FS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

2.4.    Betaling aan FS

2.4.1 Betaling dient te geschieden aan FS binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de bankrekening van FS die staat vermeld op de factuur.

2.4.2 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat Opdrachtgever via beslag onder zichzelf of anderszins zijn betalingsverplichting mag blokkeren.

2.4.3 Indien niet binnen de hiervoor gestelde termijn is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt  aangemerkt.

Indien FS maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is Opdrachtgever gehouden om aan FS alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van FS van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 1000,-.

2.4.4 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij FS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

2.4.5 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van FS automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan FS volledige betaling verlangen van opdrachtgever.

2.4.6 Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van FS adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen FS reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht.

2.4.7 Indien de Opdrachtgever een Purchase Order nummer of andere referentie vermeld wil hebben op de facturen dient de Opdrachtgever deze uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de opdracht aan FS is verstrekt, aan te leveren.

2.4.8 Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

2.5.    Geheimhouding

2.5.1 FS zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met een Gedetacheerde en/of Interim Manager, bedingen dat die persoon volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. FS is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de betreffende persoon.

2.5.2 Opdrachtgever zal de inhoud van de Opdracht strikt geheim houden tegenover derden.

2.6.    Aansprakelijkheid FS

2.6.1 FS geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht.

2.6.2 FS is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever (van welke aard dan ook) ten gevolge van ongeschiktheid van de Gedetacheerde en/of Interim Manager of dat die Gedetacheerde en/of Interim Manager op welke wijze dan ook niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen.

2.6.3 FS is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Gedetacheerde en/of Interim Manager toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

2.6.4 Aansprakelijkheid van FS is altijd beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van FS wordt uitgekeerd en zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door Opdrachtgever aan FS is voldaan in het betreffende jaar.

2.6.5 FS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever vrijwaart FS voor iedere aansprakelijkheid van FS voor dergelijke schade bij derden.

2.6.6 FS is nooit aansprakelijk voor verbintenissen die de Gedetacheerde en/of Interim Manager met Opdrachtgever of met derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend. Opdrachtgever vrijwaart FS voor dergelijke aansprakelijkheden.

2.6.7 Elke vorm van aansprakelijkheid van FS vervalt op de vroegste van de volgende twee data:

 • 3 maanden nadat de Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit, of
 • 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.

2.6.8 De Opdrachtgever vrijwaart FS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

2.6.9 Indien Opdrachtgever aan FS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

2.7.    Schadeloosstelling (alsnog in dienst/contractuele relatie)

2.7.1 Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 18 maanden nadat een Kandidaat door FS is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), direct of indirect een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FS. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan FS) aan Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming heeft benaderd.

2.7.2 Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in artikel 7.1 zullen houden.

2.7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en) die door FS zijn aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaten aan derden voor te stellen.

2.7.4 Overtreding van het bepaalde in artikel 2.7.1 en/of 2.7.3 leidt tot een aan FS verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een bedrag gelijk aan 25% van het Bruto Jaarinkomen van de betreffende Kandidaat. De boete bedraagt onder alle omstandigheden minimaal € 20.000,- (twintigduizend euro).

2.7.5 Indien Opdrachtgever aan FS geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal FS het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.

 

2.8.    Boete ten opzichte van nakoming/schadevergoeding

In alle gevallen waarin Opdrachtgever op grond van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden een boete verschuldigd is, heeft FS daarnaast te allen tijde recht op schadevergoeding en/of nakoming van de betreffende verplichting.

 

2.9.    Belastingen

Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden of andere documentatie van de Opdracht zijn genoemd, zijn altijd exclusief de BTW.

 

2.10. Overdracht rechten en plichten

Opdrachtgever mag (een of meer of alle) rechten en/of verplichtingen alleen (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan derden (waaronder begrepen groepsmaatschappijen van Opdrachtgever) als FS daarvoor voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

2.11.    Recht- en forumkeuze

2.11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2.11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.

 

2.12.    Ethische gedragscode

2.12.1 FS zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de De AVG wordt altijd strikt in acht genomen en is leidend bij het verzamelen en verwerken van data.

2.12.2 De Opdrachtgever zal:

 • voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie, en
 • voorkomen dat zij (noch een van haar werknemers) enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander, direct of indirect in verband met de Opdracht of in verband met enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met FS, voor zover dat illegaal of corrupt is volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping”); en
 • onmiddellijk aan FS melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van de Opdracht overeenkomst; (de “Anti-Corruptie Verplichting”)

2.12.3 De Opdrachtgever zal de Secretaris van het Bestuur van FS onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke schending van de Anti-Corruptie Verplichting. Dit betreft een doorlopende verplichting.

 

2.13.     Niet-wervingsbeding

2.13.1 Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, niet toegestaan een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met werknemers of vertegenwoordigers die ten tijde van de Opdracht in dienst waren bij FS, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FS.

2.13.2 Overtreding van het bepaalde in artikel 2.13.1 leidt tot een aan FS verschuldigde en onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,- (vijftigduizend euro).

 

2.14.  Slotbepaling

2.14.1 Indien een deel van de Opdracht of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige onverlet.

2.14.2 In plaats van het vernietigde of nietige gedeelte geldt alsdan, overeenkomstig artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

3.1.      Detachering

3.1.1 FS helpt Opdrachtgever door een Gedetacheerde en/of Interim Manager aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor de in de Opdracht genoemde duur.

3.1.2 De Gedetacheerde en/of Interim Manager zal werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

3.1.3 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijkheid voor de toetsing van de deskundigheid en de vaardigheden van de Gedetacheerde en/of Interim Manager.

3.1.4 FS zal op verzoek van Opdrachtgever- zich inspannen om de Gedetacheerde en/of Interim Manager te laten conformeren aan bij de Opdrachtgever geldende redelijke huisregels.

3.1.5 Opdrachtgever zal de Gedetacheerde en/of Interim Manager in staat stellen de werkzaamheden op haar locatie te verrichten en hem/haar kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten die voldoen aan de toepasselijke arbeidsomstandighedenwetgeving.

 

3.2.      Vervanging

3.2.1 FS is te allen tijde gerechtigd om de Gedetacheerde en/of Interim Manager op een Opdracht te vervangen.

3.2.2 Ingeval de Gedetacheerde en/of Interim Manager aantoonbaar niet voldoet aan de eisen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever FS hiervan onverwijld telefonisch in kennis stellen en dit binnen één dag schriftelijk bevestigen. Opdrachtgever kan deze mogelijkheid slechts inroepen binnen vier weken na aanvang van de Opdracht. FS zal zich alsdan inspannen om een vervangende Gedetacheerde en/of Interim Manager aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen op dezelfde voorwaarden. FS staat echter niet in voor het vinden van een dergelijke vervanging.

3.2.3 Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de Gedetacheerde en/of Interim Manager zal Opdrachtgever FS hiervan onverwijld in kennis stellen. FS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortkomt uit verhindering, ziekte of ongeval van een Gedetacheerde. Op verzoek van Opdrachtgever zal FS zich alsdan inspannen om een vervangende Gedetacheerde en/of Interim Manager aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. FS staat echter niet in voor het vinden van een dergelijke vervanging.

3.2.4 In alle gevallen dat FS en Opdrachtgever niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende Gedetacheerde en/of Interim Manager, dan kunnen FS en Opdrachtgever de Opdracht in onderling overleg beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling, zonder dat zij daarbij aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade (van welke soort dan ook).

 

3.3.    Vrijwaring

3.3.1 Opdrachtgever vrijwaart FS tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht of de door de Gedetacheerde en/of Interim Manager verrichtte diensten.

3.3.2 Opdrachtgever vrijwaart FS tegen eventuele aanspraken (van een Gedetacheerde en/of Interim Manager) uit hoofde van artikel 7:685 BW (bedrijfsongevallen). Bovendien vrijwaart Opdrachtgever FS tegen alle eventuele aanspraken van de Gedetacheerde en/of Interim Manager in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Gedetacheerde en/of Interim Manager toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 

3.4.    Bepalingen bij overname kandidaat

3.4.1 Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende 18 maanden na het eindigen daarvan, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FS direct of indirect (bijvoorbeeld via de bemiddeling of met inschakeling van een derde partij) met de Gedetacheerde en/of Interim Manager of, direct of indirect (bijvoorbeeld via groepsvennootschappen)een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel enige andere contractuele relatie aan te gaan (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk).

3.4.2 Dit verbod geldt ook voor alle aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen en Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich hieraan zullen houden.

3.4.3 In het geval van toestemming van FS aan Opdrachtgever om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Gedetacheerde en/of Interim Manager, is Opdrachtgever aan FS een vergoeding verschuldigd gebaseerd op een percentage van het Bruto Jaarinkomen, welk percentage afloopt (zie hieronder) naarmate de Opdracht langer heeft plaatsgevonden:

Periode vanaf aanvang van de OpdrachtVergoeding      als     % Bruto Jaarinkomen
0 tot en met maand 3 maanden25%
4 tot en met 6 maanden20%
7 tot en met 12 maanden15%
13 tot en met 18 maanden10%
18 maanden en later0% (geen vergoeding)

3.4.4 Bij overtreding van dit artikel na beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever aan FS een vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het Bruto jaarinkomen.

3.4.5 Opdrachtgever dient een overtreding van artikel 3.4.1 binnen 10 werkdagen aan FS door te geven, met inbegrip van het eerste Bruto jaarinkomen.

3.4.6 Indien Opdrachtgever aan FS geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal FS het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.

 

3.5.    Duur en beëindiging

3.5.1 De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd. De Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de toekomstige gebeurtenis). De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van de hieronder in dit artikel genoemde gevallen.

3.5.2 Indien de Opdracht voor bepaalde tijd (daaronder begrepen de Opdracht voor een bepaalde gebeurtenis) na verstrijken van de bepaalde tijd (of het intreden van de gebeurtenis) stilzwijgend wordt voortgezet, is de Opdracht met tenminste 1 maand verlengd, tenzij in de Opdracht een andere termijn is aangegeven. Verlenging van de Opdracht geschiedt onder dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.5.3 In afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde, kunnen beide partijen de Opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

 • Indien FS of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Indien FS of Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Indien FS, Opdrachtgever wordt ontbonden;
 • Indien de Gedetacheerde en/of Interim Manager onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf;
 • Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever; Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht;
 • Indien de arbeidsovereenkomst van de Gedetacheerde en/of Interim Manager eindigt;
 • Indien de Gedetacheerde en/of Interim Manager overlijdt.

3.5.4 In geval van opzegging door Opdrachtgever is FS jegens Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

3.6.    Vergoeding en betaling

3.6.1 Opdrachtgever is FS een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte diensten. Het tarief staat vermeld in de Opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het in de Opdracht genoemde tarief per uur dat de Gedetacheerde werkt.

3.6.2 FS is gerechtigd het tarief onmiddellijk te verhogen in geval van prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi) overheidsmaatregelen of andere bindende voorschriften en/of cao bepalingen dan wel indien de aard van de werkzaamheden wijzigt die bij Opdrachtgever moeten worden verricht.

3.6.3 Reis-, verblijf- en onkosten van Gedetacheerde zijn niet in het tarief inbegrepen. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview en ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, welke kosten door FS aan de Kandidaat worden vergoed, zullen door Opdrachtgever aan FS worden vergoed.

3.6.4 FS zal gedurende de uitvoering van de Opdracht een tijdverantwoordingsformulier doen bijhouden door de Gedetacheerde, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte Bij verschil tussen het bij FS ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever bijgehouden afschrift daarvan, geldt het bij FS ingeleverde door Opdrachtgever geaccordeerde formulier voor de vergoeding als dwingend bewijs.

3.6.5 Bij detachering is een periode van inleen overeengekomen. Indien er sprake is van overmacht bij opdrachtgever en de gedetacheerde kan niet worden ingezet, worden uren door FS wel in rekening gebracht bij opdrachtgever. Overmacht heeft geen beperkende werking op de inleenovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van FS die betrekking hebben op Interim Managers.

4.1.    Interim Management

4.1.1 Opdrachtgever heeft een project dat nader is omschreven in de Opdracht. Opdrachtgever heeft behoefte aan gespecialiseerde mensen die dat project onder eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren en/of begeleiden. FS stelt daartoe de Interim Manager ter beschikking.

4.1.2 De interim Manager is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De Interim Manager verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van FS en/of De Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

4.1.3 De Interim Manager zal de werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever, maar de Interim Manager deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is vindt afstemming met FS en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

4.1.4 Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Interim Manager zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

4.1.5 Ingeval hulpmiddelen van de Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtgever dat aan FS voor aanvang van het betreffende gedeelte van de Opdracht kenbaar maken met inbegrip van eventuele kosten die daarmee samenhangen.

4.1.6 Opdrachtgever vrijwaart FS tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht of de door de Interim Manager verrichtte diensten.

4.1.7 De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de Interim Manager gedurende de looptijd van de Opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

4.2.    Duur en beëindiging

4.2.1 De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd. De Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de toekomstige gebeurtenis). De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van de hieronder in dit artikel genoemde gevallen.

4.2.2 Indien de Opdracht voor bepaalde tijd (daaronder begrepen de Opdracht voor een bepaalde gebeurtenis) na verstrijken van de bepaalde tijd (of het intreden van de gebeurtenis) stilzwijgend wordt voortgezet, is de Opdracht met tenminste 1 maand verlengd, tenzij in de Opdracht een andere termijn is aangegeven. Verlenging van de Opdracht geschiedt onder dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.2.3 In afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde, kunnen beide partijen de Opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

 • Indien FS of Opdrachtgever of de Interim Manager in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Indien FS of Opdrachtgever of de Interim Manager (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Indien FS, Opdrachtgever of de Interim Manager wordt ontbonden;
 • Indien de Interim Manager onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf;
 • Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;
 • Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht;

4.2.4 In geval van opzegging door Opdrachtgever is FS jegens Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

4.3.    Vergoeding en betaling

4.3.1 Opdrachtgever is FS een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte diensten. Het tarief staat vermeld in de Opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het in de Opdracht genoemde tarief per uur dat de Interim Manager besteed aan de uitvoering van het project dat in de Opdracht staat vermeld.

4.3.2 Reis-, verblijf- en onkosten van de Interim Manager zijn niet in het tarief inbegrepen. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van een (Kandidaat) Interim Manager ten behoeve van een interview en ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, welke kosten door FS aan die( Kandidaat) Interim Manager worden vergoed, zullen door Opdrachtgever aan FS worden vergoed.

4.3.3 FS zal gedurende de uitvoering van de Opdracht een tijdverantwoordingsformulier doen bijhouden door de Interim Manager, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Bij verschil tussen het bij FS ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever bijgehouden afschrift daarvan, geldt het bij FS ingeleverde door Opdrachtgever geaccordeerde formulier voor de vergoeding als dwingend bewijs.

Download onze Algemene leveringsvoorwaarden hier: