Skip to main content

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Job Services Group, gevestigd aan de Lange Schaft 7a, 3991 AP Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32086654, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volgende websites behoren tot de Job Services Group:

 • flexible-solutions.nl
 • jobme.nl
 • mensenwervenmensen.nl
 • recruitmentsolutions.nl
 • kunnemanenvandenbroek.nl
 • kenvdb.nl
 • knvdb.nl
 • kunnemanvandenbroek.nl
 • Kunneman-vandenbroek.nl
 • jobmediator.nl

Daarnaast kan het zijn dat Job Services Group gebruik maakt van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Job Services Group of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Job Services Group gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Job Services Group en in deze Privacy Verklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR verklaringen en/of hieraan gerelateerde verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • De elektronische versie van de Job Services Group nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Job Services Group en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Job Services Group en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Job Services Group B.V.
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Job Services Group kan de persoonsgegevens verstrekken aan onze dochterondernemingen, opdrachtgevers, onderaannemers die namens Job Services Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij worden verplicht om de persoonsgegevens te vertrekken door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel. Job Services Group zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?
Job Services Group hanteert de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor persoonsgegevens. Indien je voor Job Services Group werkt of hebt gewerkt zijn de persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na het einde dienstverband. Het is wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer te bewaren. In dit geval betreffen dit de volgende verplichtingen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht)
Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de rijks- belasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld: salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen)
ID-bewijzen en loonheffingskortingen dienen ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd, te worden bewaard. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (gegevens werknemer) De inhoudingsplichtige bewaart de bedoelde gegevens ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. Deze gegevens betreffen naam met voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode, woonplaats en als iemand niet in Nederland woont: woonland en regio.

Periodiek zijn wij verplicht om aan jou te vragen of we de verstrekte gegevens nog in ons bestand mogen houden. Indien wij op deze e-mail geen antwoord van je ontvangen, zullen de gegevens in ons archief blijven staan. We sturen tweemaal een e-mail met de vraag of we je gegevens mogen bewaren:

1. De eerste e-mail bevat de algemene vraag of we je gegevens mogen bewaren. In de e-mail heb je de mogelijkheid om op een link te klinken waar je de keuze kan aangeven wat er met je gegevens gebeurt.

2. Maak je geen keuze omtrent jouw gegevens via de link in de eerste e-mail, sturen we na een week nog een keer een e-mail waarin we je herinneren aan het feit dat je nu een keuze kan maken.

We herinneren éénmaal. Indien je via de link één van de e-mails geen keuze maakt, blijven je gegevens bewaard in ons archief.

Verwerking persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder de persoonsgegevens van zakelijke relaties vallen de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en iedere andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.
Job Services Group verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van zakelijke relaties voor het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Voor bovenstaande doeleinde verzamelen en verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Functie binnen de organisatie

Job Services Group kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties verstrekken aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken aan kandidaten, flexkrachten, werknemers, dochterondernemingen, zakenpartners, onderaannemers die namens Job Services Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij worden verplicht om de persoonsgegevens te vertrekken door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel.

Bijzondere Persoonsgegevens
Job Services Group legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast indien je deze bijzondere persoonsgegevens zelf aan ons worden verstrekt. Hiermee geef je toestemming voor het bewaren hiervan. Op elk moment kun je aangeven dat je deze gegevens weer wil verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens
Wij zullen de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. Bij inschrijving vereisen wij dat de gegevens worden ingevuld waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijkheid Job Services Group

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij hebben verkregen ongeachte de wijze waarop.

Aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden al onze websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Als je je persoonsgegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact opnemen met Job Services Group. Voor vragen of klachten over de bescherming van de persoonsgegevens kun je contact opnemen via privacy@recruitmentsolutions.nl. Wij zullen altijd binnen de periode van 4 weken reactie geven.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Job Services Group kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Job Services Group plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Job Services Group. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Job Services Group plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland
Job Services Group maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Job Services Group kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

Recht van verzet
Indien je direct marketing berichten ontvangt van ons heb je het recht om aan ons te vragen jouw gegevens hier niet langer meer voor te gebruiken. Dit heet het recht van verzet. Wij zullen altijd binnen 4 weken een reactie geven op jouw verzoek. Je kan jouw verzoek indienen via privacy@recruitmentsolutions.nl.

Klacht over gebruik persoonsgegevens
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je hiertoe bezwaar maken via privacy@recruitmentsolutions.nl. Jouw bezwaar zal altijd binnen de periode van 4 worden behandeld.

Wijzigingen privacyverklaring
Job Services Group behoudt zich het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te alle tijde in te zien op onze website. Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Onze privacy verklaring in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming en zijn opgesteld door de geautoriseerde functionaris binnen de Job Services Group. Deze gegevens worden behandeld conform de Nederlandse Wet en Regelgeving ten aanzien van de AVG.